Как да управлявате инсталирането на покривна система за вашата сграда

Как да управлявате инсталирането на покривна система за вашата сграда

Съдържание

TPO висококачествена покривна система

Сдобиването с висококачествена покривна система започва с правилната организация на проекта от самото начало. В това ръководство ще ви покажем:

 • На кои детайли да обърнете внимание?
 • Как се създават дизайн и план, съобразен със спецификите на вашата сграда?
 • Какви хора да включите в екипа си за успешното изпълнение на проекта?

План за инсталиране на покривна система: Обърнете внимание на тези 4 секции

Как да управлявате инсталирането на покривна система за вашата сграда

Секция №1 – Обхват на проекта

В този раздел трябва да зададете границите на работата в рамките на спецификацията. Той е относително кратък и може да бъде изложен чрез писмено описание, чертеж или количествено описание.

Пример за описателен обхват: Спецификации, обхващащи материалите за системата и тяхното приложение.

Най-добрият начин за определяне на обхвата е предоставянето на количествено излитане в спецификацията, което включва:

 • Подробна информация за всяка област, върху която ще се инсталира покривната система;
 • Специфичните материали и техните характеристики;
 • Прикачени файлове и чертежи за онагледяване.

Този подход е предпочитан, тъй като отговаря на въпроси от рода на „Какви материали са необходими, за да се използват в определена област?“ и „Какви точно са ограниченията на обхвата?“, но най-вече лесно може да направите реалистична оценка на разходите.

Секция №2 – Общи Условия

В този раздел ще намерите уточнени условията на работа, свързани със складирането на материали, начина на употреба и отговорностите по време на инсталацията на покривната система. Разделът трябва да обвърже спецификациите с действителното споразумение по договор.

Някои примери за връзка между договора и спецификациите в секция „Общи условия“ са:

 • Спецификациите за инсталирането на покривната система трябва да осигуряват икономическото приложение на изолационния материал.
 • Въпросите относно методите за изпълнение на проекта, посочени в този договор, трябва да бъдат разрешени с компанията преди подписването му.
 • Всички материали, необходими за инсталацията на покривната система, трябва да бъдат монтирани от изпълнителя и да бъдат с такова качество, че да са подходящи за целта.

Секция №3 – Специфики за материалите

Този раздел трябва ясно да посочва какви материали могат да се използват при инсталирането на покривната система. Техните характеристики включва:

 1. Метод на производство;
 2. Производител;
 3. Търговско наименование;
 4. Номер на продукта;
 5. Свойства;
 6. Класификация.

Примери: Изолация на плоскост XYZ; Плоча от минерална вата ASTM C-612, тип IVB, номинална плътност от 8 паунда.

Секция №4 – Спецификация на инсталацията

Този раздел трябва да посочва, чрез писмена спецификация и/или чрез чертежи за приложение, минималните изисквания и приетите стандарти за инсталирането на покривната система.

Пример за спецификация на покривна инсталация:

Минимални наклони. Минималният препоръчителен наклон за стандартна инсталация на херпес зостер е 3:12 и 4:12.

Климатични фактори. В топъл климат с висока влажност, покривите с нисък наклон се нуждаят от допълнителна поддръжка, особено в райони с надвиснали дървета.[VV3] 

Как да уточните спецификите за инсталиране на покривна система за вашата сграда?

Как да управлявате инсталирането на покривна система за вашата сграда

 

Стъпка №1: Дизайн и проектиране на покривна система за индустриални и жилищни сгради

Проектирането е първата стъпка във всеки строителен проект. По време на процеса ще идентифицирате важните параметри, на които трябва да се обърне внимание при избора на материали.

Предизвикателствата, съпътстващи инсталацията на покривна система, могат да бъдат срещнати чрез различни методи, като всички те имат различна степен на ефективност.

Дизайнерът ще ви подкрепи в анализа и избора на най-доброто решение измежду всички работещи чрез приоритизиране: 

 1. За изпълнението на проекта ви ще се оформи набор от критерии за проектиране на покривната система.
 2. Заедно с изпълнителя, ще приоритизирате критериите.
 3. Той ще избере материали, които най-добре отговарят на подредбата на приоритетите.
 4. Ще се направи оценка на външни фактори, които биха оказали влияние върху подхода за инсталация на покривната система. Например, проектът може да бъде планиран за изпълнение в кратък период от време, но липсата на подходящия материал ще осуети плановете.

Останалите критерии при инсталация на покривна система може да подредите по следния начин:

Какъв тип покрив и каква площ ще покрива системата? Тази точка посочва кой материал е най-подходящ и каква ще бъде работната температура. В спецификацията на естеството на процеса изпълнителят на инсталацията ще определи с какви вещества и химикали ще се работи и какви техни свойства биха могли да повлияят на проекта. Често това се отнася до запалимостта или реактивността на химичните вещества.

Външните условия на средата, в която ще работи покривната система, се оценяват преди избора на материали и начинът им на закрепване, тъй като външните системи обикновено се изискват да бъдат по-стабилни и с по-уплътнителни материали.

Стъпка №2: Документиране на спецификациите

След установяване на спецификите на дизайна е време да бъдат документирани. Представяме ви примерен шаблон, който в Isomatech прилагаме при предварителна подготовка за инсталация на покривни системи:

В тази фаза процесът е почти завършен. Извървяхме следните стъпки в уточняване на спецификациите на покривната система на вашата сграда:

 1. Установяване и приоритизиране на критериите за проектиране;
 2. Провеждане на оценка на външни фактори;
 3. Оценка на типа и площта на покривната система;
 4. Уточняване на характеристиките на използваните химични вещества;
 5. Избор на материалите и уточняване на техните характеристики;
 6. Подготвяне на документите и попълване на таблици с данни, необходими за предаване на информацията.

Стъпка №3: Инспекция на покрива на сградата за успешно изпълнение на проекта

В края на описания процес ще разполагате с подробна и приложима спецификация, но това не е всичко, което ще гарантира успешното изпълнение на инсталацията.

Инспекцията на покрива е ключова финална част от процеса и е важно да се определи какви проверки ще бъдат необходими и какви резултати са приемливи.

Isomatech включва инспекционната практика като водещ елемент в пакета със спецификации, които обсъждаме подробно със своите клиенти преди започване на работа. Този подход ни помага да постигнем съгласие между всички заинтересовани страни и да остраним потенциални несъответствията.

Инсталация на покривна система: Професионалистите, които трябва да съберете около себе си

Успешното управление на строителен проект е ефективна организация на ангажираните хора. Пълният списък на заинтересованите страни в един строителен проект е дълъг и включва собствениците и ползвателите на съоръжения, ръководителите на проекта, членовете на екипа, мениджърите на съоръжения, дизайнерите, акционерите, публичната администрация, работниците, подизпълнителите, банки и редица други.

Ще се фокусираме върху професионалистите, които да ангажирате при инсталацията на покривна система за вашата сграда:

Член на строителния екип №1: Отговорник финансово планиране

В ранния етап от стратегическото планиране на капиталов проект, мениджърът на финансовото планиране (финансов консултант) ще направи пълна оценка икономическата и финансовата осъществимост на планираното съоръжение. Той ще ви снабди с необходимата информация относно различните варианти за финансиране на инсталацията и ще анализира дългосрочните им ефекти върху финансовото здраве на вашата компания.

Член на строителния екип №2: Архитектурни и инженерни фирми

Като собственик на сградата е възможно да сте обмисляли ангажирането на архитектурна и инженерна фирма като технически консултант при разработването на предварителен план за инженерен проект.

След приключване на плана и договаряне на финансиране на проекта, се сключва договор за строителство с главен изпълнител по един от двата начина – или чрез конкурентно наддаване, или чрез договаряне.

А/Е фирмата, която ангажирате като главен изпълнител, ще осъществи проекта и може да осигури проверка на качеството на място по време на инсталацията. По този начин тя действа като основен професионалист от името на собственика и контролира строителството, за да осигури постигане на поставените резултати.

Член на строителния екип №3: Фирми за дизайн и конструиране

Често срещана практика в индустриалното строителство е да се съчетаят управлението на проектирането и строителството чрез фирма за проектиране и строителство. С този подход ще избегнете конфликти между дизайнерите и конструкторите, като се запази качеството на новото съоръжение.

Ключовите предимства на този подход са:

 1. Поетапното изпълнение на проекта, с което срока му за създаване може да бъде значително намален;
 2. Възможност да делегирате цялата отговорност на компанията за проектиране/изграждане, която ще ви предостави завършено съоръжение, което отговаря на спецификациите за изпълнение на определената цена.

Член на строителния екип №4: Професионални строителни мениджъри

Ако търсите професионалист, който може да осигури съдействие от самото начало до завършването на строителния проект, то строителният мениджър е това, от което се нуждаете.

Тези експерти започват пътя си от A/E фирми или от позицията на генерални изпълнители. Като собственик на сграда, можете да разчитате на услугата на един главен строителен мениджър, който да управлява целия процес от край до край.

Член на строителния екип №5: Мениджъри по експлоатация и поддръжка и управление на съоръженията

Може да съчетаете поддържането на постоянен персонал за експлоатацията и поддръжката на новата покривна система и възлагането на дейността на професионални мениджъри.

В зависимост от спецификите на вашия покрив, строителните мениджъри и изпълнителите на проекта могат да предоставят спектър от услуги за експлоатация и поддръжка на новата покривна система за определен период от време, според условията на подписаните споразумения. Правилната поддръжка на съоръжението удължава жизнения цикъл на покривната система и намаляват свързаните разходи.

Управлението на съоръженията е дисциплината на планирането, проектирането, изграждането и управлението на пространството за всеки тип структура. За инсталирането на нова покривна система това би означавало:

 • Разработване на политика за корпоративни съоръжения;
 • Дългосрочни прогнози;
 • Проектиране, строителство и обновяване;
 • Планове за експлоатация и поддръжка.

Услугите от този тип използват възможностите на строителни софтуери и платформи, подпомагащи проектирането и наблюдението на строителството и съхранението на строителните планове. Базата данни с информация за съоръжения дава възможност на отговорните за планирането на покривната система да получат обща информация за бъдещи прогнози за състоянието ѝ, а линейните мениджъри могат да използват информацията за оптимизиране на ежедневните си дейности.

Познавайки елементите, които лежат в основата на управлението на проект за инсталация на покривна система, вие ще може да осигурите условия за ефективна комуникация и непрекъсваемост на работните процеси. Това е и първата стъпка за постигане на съответствие между целите на проекта и техническите способности, с които разполагате.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »