Строителство, което е ползвотворно и благотворно

Строителство, което е ползвотворно и благотворно

Съдържание

sustainable and eco-friendly architecture

Устойчивост е доста често споменаван термин напоследък, който може би започва да се приема като клише или да се използва безразборно. Така или иначе концепцията за устойчивост обхваща много и различни предмети оттам и комплексната й природа. Тя е в основата на устойчивото развитие. Както и да ви звучат тези термини на емоционално ниво, те са от жизненоважно значение за оцеляването на човешкия и други видове и за запазването на природата в сегашното й състояние. В светлината на оскъдните и изчерпаеми суровини и енергийни източници, без промяна в мисленето и поведението на хората, продиктувана от принципите на устойчивото развитие, бъдещето на цивилизацията, без да бъдем прекалено драматични или песимистични, е под въпрос. Но аз нямам намерение да дискутирам тук доколко е в опасност човешкия род и дали безвъзвратно е нарушен природния баланс. Със сигурност, обаче, устойчивото развитие по същността си е грижа, превантивни действия и стремеж към баланс и естетика, по този начин ползотворно и за човек и за природа.

Да разгледаме концепцията за устойчива и еко-щадяща архитектура. Създаването на по-добър живот и запазването му във всички аспекти налага прилагането й към всеки вид дейност. Затова и все по-„зелената“ архитектура и строителство са все по-разпространени и необходими. Тя има отношение към проектиране, изпълнение, използвани материали и суровини и вид и количества на отпадъците, водо- и енергийно обезпечение и запазване, местност, вид, поддръжка и използване на сградни системи. Или най-общо зелената архитектура притежава много от характеристиките:

Безплатна консултация

 • Енергоспестяващи уреди и средства, включително вентилационни, климатични и други системи
 • Водоспестяващи уреди и средства
 • Минимално негативно въздействие върху местността
 • Използване на нетоксични материали
 • Наличие на алтернативни енергийни източници – вятърна и слънчева енергия (виж повече за фотоволтаиците на www.isomatech-bg.com)
 • Ефикасно използване на пространството
 • Разположение позволяващо максимално възползване от слънцето
 • Добивът на използвани суровини е щадящ за природата
 • Ниски транспортни разходи за суровини и материали; използване на голям процент местни такива
 • Използване на рециклирируеми материали
 • Включват създаден към тях хабитат, изпълняващ екологични функции – зелен покрив, зелена фасада (разбери повече за зелените покривни системи на www.isomatech-bg.com )

Голямата цел е все повече сгради да притежават все повече от изброените характеристики.

Резултатът от „зеленото“ строителство е сграда проектирана и построена така, че (1) на мястото, на което е изградена да не оказва никакво или да оказва несъществено негативно въздействие върху околна среда и природен хабитат; (2) да са използвани подходящите суровини и материали, а получените отпадъци в хода на изпълнението и поддръжката да са обработени адекватно; (3) да включва и използва ресурсна и енергийна ефективност; (4) да създава здравословен микроклимат.

Независимо от бъдещето на човешката цивилизация, от това, в което вярваме или теоретизираме, концепцията за устойчиво развитие е начин на мислене, поведение и нагласи, част от разбирането на взаимодействието и взаимовръзките, с цел поддържане на баланс и носеща ползотворност и благотворност.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email