Бъдещето на покривите или покривите в бъдеще

Бъдещето на покривите или покривите в бъдеще

Съдържание

Futuristic roof

Покривите са част от конструкцията, която поема директно ударите на неблагоприятните климатични условия, през тях се губи значително количество енергия за затопляне или охлаждане. Покривите съставляват около 20 % от площта на урбанизираните територии – съвсем не малък процент. А в настоящия момент се наблюдават тенденции, съществуват технологии, налагат се стандарти, узаконяват се изисквания и норми, разкриват се възможности за противодействие, всичко това в отговор на различни проблеми – климатични промени, замърсен градски микроклимат, вреди върху околната среда – и с цел подобряване условията на живот, едновременно с благотворно въздействие върху жива и нежива природа. Потенциалът на покривите като част от решението за постигане на целта е значителен, предвид споменатата площ, която заемат и която в повечето случаи остава неоползотворена.

Тенденциите за справяне с посочените проблеми са:

  • Повишаване делът на енергия от ВЕИ, включително и произведена на място. Инсталиране на такива мощности е възможно, дори задължително, да се извърши на покрива. В този случаи тази площ ще се превърне в мини електроцентрала
  • Намаляване енергийните нужди на сградите, т.е. повишаване енергийната им ефективност. Покривът е част от сградата и цялостното й изолиране и запечатване е от съществено значение; а това е по-добре да се случи на проектно ниво. Съществува ефект „горещ урбанизиран остров“, който представлява повишение на температурата в градска среда, дължащ се на нагряването на сградите и най-вече на покривите. Затова превръщането на открития покрив в „хладен“, било чрез рефлекторни бои, било чрез хидроизолационни платна притежаващи светлоотразителна способност ще намали нагряването и отделянето на топлина значително, което от своя страна ще допринесе за снижаване разходите за охлаждане и ще подобри комфорта в сградите
  • Повишава се делът на зеленото строителство и архитектура (какво представлява и кои са белезите на този вид строителство вижте в „Строителство, което е ползотворно и благотворно“). То действа в две посоки – снижава се количеството СО2 емисии и се подобряват условията в градския микроклимат и микросредата вътре в сградата. Използването на площта на покривите като се превърне в зелени покриви ще окаже съществено влияние върху подобряване микроклимата в урбанизираните територии – по-чист въздух, липса на ефекта „горещ урбанизиран остров“. Освен това спомага за постепенно оттичане на водата от проливните дъждове, придава красив и естетичен вид на сградите и повишава ефективността на инсталираните фотоволтаици
  • Устойчивост в добив и преработка на суровини и производството на продукти и материали. От значение за зеленото строителство и архитектура са и произход и характеристики на суровини и материали използвани за изграждане на дадена конструкция, както и начините на получаването им, с оглед по-малко щети към природата, повече ползи за хората. При покривите се използват хидроизолационни продукти на база битум, полимери или цимент с различни екологични профили, търпящи непрекъснати подобрения и усъвършенстване. Все повече ще се търсят продукти отговарящи на изисквания за нетоксичност и строги еко-норми (ТРО мембрана на FLAG е с отличен екологичен профил)

Създадените към момента хидроизолационни продукти позволяват надеждно и сигурно запечатване на плоските покриви с цел водонепропускливост. Този вид покриви са и предпочитани в много случаи, именно защото предполагат ефективно оползотворяване на площта по някои от посочените начини. Напълно възможно е инсталиране на мощности за използване на ВЕИ и изграждане на зелен покрив да се случи и върху наклонен покрив, там където плоският покрив би бил невъзможен поради конструктивни особености или климатични условия.

В обобщение на всичко казано дотук покривите в бъдеще ще се използват за производство на енергия от ВЕИ, за подобряване на микроклимата в урбанизираните територии, като се покрият с растителност, голяма част от тях ще са плоски и ще се хидроизолират чрез материали, отговарящи на високи изисквания за надеждност, ефективност и устойчивост.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »