За превантивната защита и корекционна поддръжка или как се избягват сериозните сградни дефекти. Осигуряване на водонепропускливост

За превантивната защита и корекционна поддръжка или как се избягват сериозните сградни дефекти. Осигуряване на водонепропускливост

Съдържание

plan, prevent and protect

Сградите са сложни конструкции проектирани и изградени от човек. Те съчетават в себе си различни и разнообразни компоненти обединени в системи, всяка натоварена с различни функции по отношение външната среда и във връзка със самата конструкция, и в услуга на и заради обитателите им. Още от самото замисляне на сградата, в хода на нейното изграждане, до завършването й, хората натоварени със задачите по проект и изпълнение трябва да отчетат различни обстоятелства и фактори, тяхната взаимовръзка и взаимодействие, с цел да се изучат и разберат предпоставките, условията за възникване на дефекти от какъвто и да било род, които биха нарушили функционалността и нормалната вътрешна среда на сградата, а оттам и да се предприемат мерки за избягването им . Това е известно и като превантивна защита. Превантивната защита, заедно с корекционната поддръжка в хода на експлоатационния срок на сградата, могат значително да повишат дълготрайността на сградните системи, като едновременно с това спестят доста средства, тъй като, от една страна, още на проектно и изпълнителско ниво са предприети действия за ограничаване появата на проблеми и дефекти, а от друга – редовната грижа и преглед, т.е корекционната поддръжка, ще улови още в зародиш евентуално износване на компонент или потенциален проблем, като по този начин след предприемане на съответни действия, ще се избегне задълбочаването му и компрометиране на цялата система.

Книга - Пролетно почистване на покрива

Един от често срещаните проблеми е появата на течове и влага – проблем свързан обикновено, но не само с водонепропускливостта на сградата. Конденз или теч биха могли да се причинят и от неподходяща топлоизолация (нека се има предвид, че топлоизолацията в някои случаи при хидроизолиране на сутеренни стени и покрив е част от хидроизолационната система), спукана тръба, лоша вентилация и климатизация на сградата. Затова и беше споменато, че трябва да се вземат предвид всички обстоятелства и фактори както и взаимовръзката им, които биха допринесли за възникването и подкрепата на даден проблем. Що се отнася до хидроизолационната система, използване на подходящи материали и компоненти и правилното и внимателно инсталиране е част от превантивната защита за осигуряване на водонепропускливост на части от сградата, изложени на въздействието на подпочвени и атмосферни води – фундаментна плоча, сутеренни стени, тераси, балкони, покрив. Корекционната поддръжка е периодичното обследване на системата (за частите, където е възможно) и евентуална намеса преди задълбочаване на потенциален дефект. Например за системите с полимер-битумните мембрани, най-често срещаните предпоставки за възникване на проблем касаещ водонепропускливостта са:

  • Използване на неподходящи мембрани – по отношение технически характеристики или основа, която се хидроизолира
  • Неспазване на определените процедури и правила за инсталиране – по-точно лошо/непълно залепване към основата
  • Липса на замазка за защита на мембраната, там където е необходима такава
  • Поради липса на последващата грижа, някои малки дефекти не се улавят в зародиш, а се задълбочават и се превръщат в сериозни проблеми

По подобен начин стоят нещата и за хидроизолационни системи с използване на течни или синтетични хидроизолации или такива на циментова основа.

Във връзка с избора на материалите и с цел спестяване на средства, някои от инвеститорите или собствениците биха могли да се насочат към такива с малък гаранционен срок на неутвърдени фирми производители, което в дългосрочен план ще се окаже не само неприемливо, ами и твърде скъпо решение особено ако касае система по сградни части (сутеренните стени например), която се ремонтира и реновира изключително трудно.

Квалифицираният персонал по инсталиране и поддръжка е от изключително значение за коректното им осъществяване, което осигурява дълготрайност и нормално функциониране на системата.

Ако трябва да обобщим, водонепропускливостта на сградата се дължи на хидроизолационната защита. Начините за предотвратяване на поява и развитие на сериозни дефекти в тази защита са:

  • Проектирана с подходящи материали хидроизолационна система
  • Коректно инсталиране на системата чрез квалифициран персонал
  • Адекватна поддръжка и грижа след това

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »