За превантивната защита и корекционна поддръжка или как се избягват сериозните сградни дефекти. Осигуряване на водонепропускливост

За превантивната защита и корекционна поддръжка или как се избягват сериозните сградни дефекти. Осигуряване на водонепропускливост

Съдържание

plan, prevent and protect

Сградите са сложни конструкции проектирани и изградени от човек. Те съчетават в себе си различни и разнообразни компоненти обединени в системи, всяка натоварена с различни функции по отношение външната среда и във връзка със самата конструкция, и в услуга на и заради обитателите им. Още от самото замисляне на сградата, в хода на нейното изграждане, до завършването й, хората натоварени със задачите по проект и изпълнение трябва да отчетат различни обстоятелства и фактори, тяхната взаимовръзка и взаимодействие, с цел да се изучат и разберат предпоставките, условията за възникване на дефекти от какъвто и да било род, които биха нарушили функционалността и нормалната вътрешна среда на сградата, а оттам и да се предприемат мерки за избягването им . Това е известно и като превантивна защита. Превантивната защита, заедно с корекционната поддръжка в хода на експлоатационния срок на сградата, могат значително да повишат дълготрайността на сградните системи, като едновременно с това спестят доста средства, тъй като, от една страна, още на проектно и изпълнителско ниво са предприети действия за ограничаване появата на проблеми и дефекти, а от друга – редовната грижа и преглед, т.е корекционната поддръжка, ще улови още в зародиш евентуално износване на компонент или потенциален проблем, като по този начин след предприемане на съответни действия, ще се избегне задълбочаването му и компрометиране на цялата система.

Книга - Пролетно почистване на покрива

Един от често срещаните проблеми е появата на течове и влага – проблем свързан обикновено, но не само с водонепропускливостта на сградата. Конденз или теч биха могли да се причинят и от неподходяща топлоизолация (нека се има предвид, че топлоизолацията в някои случаи при хидроизолиране на сутеренни стени и покрив е част от хидроизолационната система), спукана тръба, лоша вентилация и климатизация на сградата. Затова и беше споменато, че трябва да се вземат предвид всички обстоятелства и фактори както и взаимовръзката им, които биха допринесли за възникването и подкрепата на даден проблем. Що се отнася до хидроизолационната система, използване на подходящи материали и компоненти и правилното и внимателно инсталиране е част от превантивната защита за осигуряване на водонепропускливост на части от сградата, изложени на въздействието на подпочвени и атмосферни води – фундаментна плоча, сутеренни стени, тераси, балкони, покрив. Корекционната поддръжка е периодичното обследване на системата (за частите, където е възможно) и евентуална намеса преди задълбочаване на потенциален дефект. Например за системите с полимер-битумните мембрани, най-често срещаните предпоставки за възникване на проблем касаещ водонепропускливостта са:

  • Използване на неподходящи мембрани – по отношение технически характеристики или основа, която се хидроизолира
  • Неспазване на определените процедури и правила за инсталиране – по-точно лошо/непълно залепване към основата
  • Липса на замазка за защита на мембраната, там където е необходима такава
  • Поради липса на последващата грижа, някои малки дефекти не се улавят в зародиш, а се задълбочават и се превръщат в сериозни проблеми

По подобен начин стоят нещата и за хидроизолационни системи с използване на течни или синтетични хидроизолации или такива на циментова основа.

Във връзка с избора на материалите и с цел спестяване на средства, някои от инвеститорите или собствениците биха могли да се насочат към такива с малък гаранционен срок на неутвърдени фирми производители, което в дългосрочен план ще се окаже не само неприемливо, ами и твърде скъпо решение особено ако касае система по сградни части (сутеренните стени например), която се ремонтира и реновира изключително трудно.

Квалифицираният персонал по инсталиране и поддръжка е от изключително значение за коректното им осъществяване, което осигурява дълготрайност и нормално функциониране на системата.

Ако трябва да обобщим, водонепропускливостта на сградата се дължи на хидроизолационната защита. Начините за предотвратяване на поява и развитие на сериозни дефекти в тази защита са:

  • Проектирана с подходящи материали хидроизолационна система
  • Коректно инсталиране на системата чрез квалифициран персонал
  • Адекватна поддръжка и грижа след това
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email