Петте компонента на сграда с нулево потребление на енергия

Петте компонента на сграда с нулево потребление на енергия

Съдържание

Passive modern building

 

Няма една рецепта или път за изграждане на сгради с нулево потребление на енергия. Това може да бъде постигнато по много начини чрез прилагане на иновативни технологии и подходящо планиране и дизайн, като се обърне внимание на пет аспекта.

Възобновяеми източници на енергия

Сградата трябва да получава енергия от алтернативен източник – такива са слънцето, вятъра, биомасата или геотермален. Добивът на енергия се осъществява посредством изградени инсталации – фотоволтаични панели, турбини, термопомпи и др. – и това служи за (отчасти или напълно) покриване на сградните нужди към електричество, за отопление или охлаждане. Основната цел е да се намали зависимостта от конвенционалните мрежи за доставка на енергия. Изборът на алтернативен енергоизточник се определя най-често на база географското положение на сградата – или по-точно в зависимост от това кое/кои ВЕИ са най-разпространени в този район, така че добивът на енергия да е максимален и ефективен. Планирането и изграждането на инсталацията е според енергийните нужди на сградата, определени и заложени на проектно ниво и те са част от останалите аспекти, чрез които се дефинират начини за намаляването им. Инсталацията за добив на енергия от ВЕИ е най-важният и съществен компонент при сградите с нулево потребление на енергия.

Безплатна консултация

Пасивно възползване от слънцето

Ориентирането на сградите и как те се държат когато са изложени на различното (през сезоните) слънце е част от проектирането им, на която, обаче, малко е обръщано внимание. Например, лятното слънце нагрява покрива до температура на повърхността около 80˚С (освен ако не е покрит с бяла, светлоотразителна боя или пък не е „зелен покрив“), откъдето се покачва и температурата във вътрешността на сградата, което увеличава разходите за охлаждане. В същото време зимното слънце не се използва, за да се загрява въздухът в помещенията. Пасивното слънчево възползване е способността на сградата по естествен начин да събира, съхранява и разпределя енергията от слънцето според сезони, климат и релеф – и това се решава конструктивно. Тук най-важното е ориентирането на сградата, като се вземе предвид хода на слънцето през сезоните и съответно разполагане на врати и прозорци. Видът и използваните материали са част от следващия аспект, с който се цели допълнително недопускане на излишно разходване на енергия.

„Опаковане“ на сградата

От съществено значение са използваните материали и технологии за изолиране на сградата, така че да не се допускат значителни вариации в температурата, което би довело до допълнителни разходи за отопление/охлаждане. Предвиждат се и се използват само такива „суперизолиращи“, които да гарантират поддържане на сравнително постоянна температура през сезоните. В това се включват и вратите и прозорците, които иначе биха предизвикали енергийни загуби. В същност, когато се говори за енергийна ефективност най-напред се предвижда използването именно на споменатите материали и технологии.

Осветление и дневна светлина

Разходите за осветление следват тези за отопление и охлаждане. Технологиите от последните години позволиха появата, разпространението и достъпността на енергоспестяващи светлини, но все пак може да бъде помислено в посока допълнително намаляване на този разход. Освен задължителното внедряване на енергоспестяващи светлини, една сграда с нулево потребление на енергия трябва да е проектирана по начин позволяващ нахлуване на достатъчно и на място дневна светлина (това е и във връзка с пасивното слънчево възползване). Допълнително включване на технологии, чрез които плавно се регулира изкуствената светлина или не се допуска  осветяване неизползвани помещения е плюс към спестяването.

Уреди и сградни системи с ниско потребление на енергия

Отдавна вече производители на различни машини и уреди търсят, разработват и включват към техните продукти технологии за ниска консумация на енергия. Използването на такива в сграда с нулево потребление на енергия допълнително снижава нейните енергийни нужди.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email