Петте компонента на сграда с нулево потребление на енергия

Петте компонента на сграда с нулево потребление на енергия

Съдържание

Passive modern building

 

Няма една рецепта или път за изграждане на сгради с нулево потребление на енергия. Това може да бъде постигнато по много начини чрез прилагане на иновативни технологии и подходящо планиране и дизайн, като се обърне внимание на пет аспекта.

Възобновяеми източници на енергия

Сградата трябва да получава енергия от алтернативен източник – такива са слънцето, вятъра, биомасата или геотермален. Добивът на енергия се осъществява посредством изградени инсталации – фотоволтаични панели, турбини, термопомпи и др. – и това служи за (отчасти или напълно) покриване на сградните нужди към електричество, за отопление или охлаждане. Основната цел е да се намали зависимостта от конвенционалните мрежи за доставка на енергия. Изборът на алтернативен енергоизточник се определя най-често на база географското положение на сградата – или по-точно в зависимост от това кое/кои ВЕИ са най-разпространени в този район, така че добивът на енергия да е максимален и ефективен. Планирането и изграждането на инсталацията е според енергийните нужди на сградата, определени и заложени на проектно ниво и те са част от останалите аспекти, чрез които се дефинират начини за намаляването им. Инсталацията за добив на енергия от ВЕИ е най-важният и съществен компонент при сградите с нулево потребление на енергия.

Безплатна консултация

Пасивно възползване от слънцето

Ориентирането на сградите и как те се държат когато са изложени на различното (през сезоните) слънце е част от проектирането им, на която, обаче, малко е обръщано внимание. Например, лятното слънце нагрява покрива до температура на повърхността около 80˚С (освен ако не е покрит с бяла, светлоотразителна боя или пък не е „зелен покрив“), откъдето се покачва и температурата във вътрешността на сградата, което увеличава разходите за охлаждане. В същото време зимното слънце не се използва, за да се загрява въздухът в помещенията. Пасивното слънчево възползване е способността на сградата по естествен начин да събира, съхранява и разпределя енергията от слънцето според сезони, климат и релеф – и това се решава конструктивно. Тук най-важното е ориентирането на сградата, като се вземе предвид хода на слънцето през сезоните и съответно разполагане на врати и прозорци. Видът и използваните материали са част от следващия аспект, с който се цели допълнително недопускане на излишно разходване на енергия.

„Опаковане“ на сградата

От съществено значение са използваните материали и технологии за изолиране на сградата, така че да не се допускат значителни вариации в температурата, което би довело до допълнителни разходи за отопление/охлаждане. Предвиждат се и се използват само такива „суперизолиращи“, които да гарантират поддържане на сравнително постоянна температура през сезоните. В това се включват и вратите и прозорците, които иначе биха предизвикали енергийни загуби. В същност, когато се говори за енергийна ефективност най-напред се предвижда използването именно на споменатите материали и технологии.

Осветление и дневна светлина

Разходите за осветление следват тези за отопление и охлаждане. Технологиите от последните години позволиха появата, разпространението и достъпността на енергоспестяващи светлини, но все пак може да бъде помислено в посока допълнително намаляване на този разход. Освен задължителното внедряване на енергоспестяващи светлини, една сграда с нулево потребление на енергия трябва да е проектирана по начин позволяващ нахлуване на достатъчно и на място дневна светлина (това е и във връзка с пасивното слънчево възползване). Допълнително включване на технологии, чрез които плавно се регулира изкуствената светлина или не се допуска  осветяване неизползвани помещения е плюс към спестяването.

Уреди и сградни системи с ниско потребление на енергия

Отдавна вече производители на различни машини и уреди търсят, разработват и включват към техните продукти технологии за ниска консумация на енергия. Използването на такива в сграда с нулево потребление на енергия допълнително снижава нейните енергийни нужди.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »