10 kW фотоволтаична система за собствени нужди

10 kW фотоволтаична система за собствени нужди

Съдържание

Фотоволтаична централа 10kW

Ако сте собственик на имот и търсите възможност да намалите сметките си за енергия вероятно сте чули, че предстои програма за безвъзмездно финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи. Интересът към програмата е огромен и всеки ден получаваме много въпроси свързани с условията за кандидастване.

Изграждане на фотоволтаична система до 10 kW за собствени нужди с Европейско фиансиране

Домакинствата у нас ще могат да получат пари по Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждането на фотоволтаични системи за производство на ток за лично потребление, както и за системи за затопляне на вода чрез слънчева светлина. Енергийно бедните домакинства ще могат да получат до 100% от финансирането на проекти за изграждане на фотоволтаици в еднофамилни къщи, но не повече от 15 хиляди лева. Точната дефиниция за енергийна бедност все още не е приета.

Енергийно бедните домакинства ще могат да получат до 100% от финансирането на проекти за изграждане на фотоволтаици в еднофамилни къщи, но не повече от 15 хиляди лева. Ща има изискване за класа на енергийна ефективност на оборудването.

Абонирай се за нашия YouTube канал
Абонирай се за нашия YouTube канал

Има ли действащата програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Домакинствата у нас ще могат да получат пари по Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждането на фотоволтаични системи за производство на ток за лично потребление, както и за системи за затопляне на вода чрез слънчева светлина.

По коя програма може да се кандидатства

В Плана за възстановяване и устойчивост е предвидена “Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни сгради”. По нея се предвижда финансиране на мерки за използване на енергия от възобновяеми източници от домакинствата.

Програмата е насочена към две основни инвестиции – за системи за подгряване на вода за битови нужди от слънчева енергия или покривни соларни централи за производство на ток.

Общият размер на безвъзмездното финансиране е 59.8 млн. лева, от които 49.9 млн. лв. са ‬‬от Европейския съюз – NextGenerationEU, и 9.9 млн. лева национално финансиране.‬‬ За част от проектите ще има нужда от съфинансиране от страна на домакинствата.

Мерките, които се предвижда да бъдат финансирани са две. 

Уебинар становище от ЕРП за ФЕЦ
Регистрирай се за уебинара

На първо място е възможно изграждането на слънчеви системи за битова гореща вода. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно домакинство, при условие, че кандидатства всяко едно домакинство индивидуално, е до 100%, т.е. напълно безплатно, като финансовият размер на тези 100% не може да надвишава сумата от 1960 лева. 

На второ място е изграждане на фотоволтаични системи с мощност до 10 киловата. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ тук обаче не е 100%, а 70%, като тези 70% не може да надвишават сумата от 15 000 лева. Тук също домакинството може да се възползва от 100% безвъзмездна финансова помощ, като единственото условие е, че ако през предходния отоплителен сезон, домакинството е получавало помощи за отопление през зимата, за него стойността на инвестицията ще бъде 100% безплатно. 

Енергията от фотоволтаичните централи може да бъде използвана само и единствено за нуждите на домакинството. 

Програмата е предвидила възможността в рамките на 15 000 лева да бъдат закупени акумулатори, които генерират произведената през деня енергия. 

Парите, предвидени по този проект са близо 200 милиона лева и ще са за около 9500 домакинства. От тях минимум 4000 трябва да са такива, получавали енергийни помощи през предходния отоплителен сезон. 

Домакинствата ще отговарят за избор на изпълнител- за инсталация за битова гореща вода или за фотоволтаична инсталация. 

Изоматех инженеринг може да ви помогне във всяка стъпка в процеса на изграждане на фотоволтаична централа – от идеята до пускането и в експлоатация.

Регистрирай се и запази час за безплатна консултация тук.

Какви са целите на програмата

Целта е да се повиши използването на енергия от възобновяеми източници чрез финансиране закупуването и инсталиране на фотоволтаични системи и слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване. Фокусът е насочен към домакинствата най-вероятно защото голяма част от бизнеса вече се е убедил на практика в ползите от работата на инсталациите за собствено производство и вече разполага със собствени солари.

Определеният общ бюджет по програмата е 240 милиона лева, като от тях 140 млн. лв. е безвъзмездното финансиране с пари от Европейския съюз, а 100 млн. лв. е националното публично и частно съфинансиране. 

Мерките, които се предвижда да бъдат финансирани са две:

На първо място е възможно изграждането на слънчеви системи за битова гореща вода. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно домакинство, при условие, че кандидатства всяко едно домакинство индивидуално, е до 100%, т.е. напълно безплатно, като финансовият размер на тези 100% не може да надвишава сумата от 1960 лева.

На второ място е изграждане на фотоволтаични системи с мощност до 10 киловата. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ тук обаче не е 100%, а 70%, като тези 70% не може да надвишават сумата от 15 000 лева. Тук също домакинството може да се възползва от 100% безвъзмездна финансова помощ, като единственото условие е, че ако през предходния отоплителен сезон, домакинството е получавало помощи за отопление през зимата, за него стойността на инвестицията ще бъде 100% безплатно. Енергията от фотоволтаичните централи може да бъде използвана само и единствено за нуждите на домакинството. Програмата е предвидила възможността в рамките на 15 000 лева да бъдат закупени акумулатори, които генерират произведената през деня енергия. Парите, предвидени по този проект са близо 200 милиона лева и ще са за около 9500 домакинства. От тях минимум 4000 трябва да са такива, получавали енергийни помощи през предходния отоплителен сезон. Домакинствата ще отговарят за избор на изпълнител- за инсталация за битова гореща вода или за фотоволтаична инсталация.

Какъв е размера на безвъзмездното фиансиране

Максимален размер на помощта и процент на финансиране:

закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Кога стартира програмата

Програмата има вече обявена процедура (към януари 2023г.). В момента е внесена за обществено обсъждане и се очаква да започне в близките няколко седмици. Министерството на енергетиката е изготвило пакет от документи за процедура чрез подбор на предложения за инвестиции на домакинства в енергия от възобновяеми източници. В тези документи подробно ще бъдат описани условията за кандидатстване и условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ,

Индикативен срок за обявяване: м. февруари 2023 г.

Кога мога да кандидатствам 

Очаква се процедурата за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по тази схема да бъде обявена до края на годината. 

Класирането на проектите ще става по методология, включваща различни оценки. Например повече точки ще получават проекти, които ще се ползват от повече хора. Или пък техническите характеристики надвишават заложените в условията параметри. В случай на изчерпване на планирания бюджет и при наличие на предложения за финансиране с еднакъв брой точки финансиране се предоставя на предложението, което е постъпило по-рано.

Крайна дата за подаване на предложения и възражения по детайлите в това обществено обсъждане е 23.01.2023 г. 23:59 ч.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.02.2023 г.

За подкрепата ще могат да кандидатстват само и единствено домакинствата. Очакванията на експертите обаче са, че в програмата ще се включат максимално 9500 домакинства, от които 4000 получаващи енергийни помощи. Процедурата предвижда Министерството на енергетиката да сключи договори с участващите общини, които впоследствие ще отпускат пари към самите домакинства. Тънкият момент тук е, че в българското законодателство все още няма дефиниция на т.нар. енергийно бедни българи, които също са част от допустимите кандидати по програмата. Все пак обаче, докато тя заработи, е възможно този пропуск да бъде отстранен.

460 W Phono Solar Twin Plus Solar Panels

За какво могат да бъдат използвани средствата

За изграждането на фотоволтаични системи до 10 kW, които може да бъдат комбинирани със системи за съхранение на енергия, максималният размер на безвъзмездното финансиране на домакинство се предвижда да е в размер до 15 хиляди лева.

Допустими разходи:

1) Закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за битова гореща вода (БГВ).

2) Закупуване и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия.

ВАЖНО: Произведената гореща вода следва да бъде използвана за задоволяване на собственото потребление на кандидата. Произведената и/или съхранената електрическа енергия следва да бъде използвана само за собствено потребление в жилището.

3) Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

4) Данък върху добавената стойност.

Join us on Viber
Пръсъедини се към нашата Viber общност и научавай първи новините

Кой може да кандидатства по програмата

Допустимите крайни получатели по програмата са всички български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България, обитаващи собствена къща или собствен апартамент в многофамилна сграда. 

Допустими кандидати:

1) Физически лица – български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Република България.

2) Кандидатът трябва да е собственик на жилището, с което се кандидатства.

3) Кандидатът трябва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp.

4) Кандидатът трябва да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот.

5) Жилището трябва да е основно за Кандидата.

6) Жилището трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община.

7) Жилището трябва да се използва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистрирана фирма или НПО.

8) В жилището трябва да се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

9) В жилището трябва да е потребявана електрическа енергия за минимум 6 месеца.

Условията за допустимост са подробно описани в документацията. Те включват следните точки:

Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава – членка на ЕС, или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на кандидата;

Жилището трябва да е основно за кандидата.

Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

В случай че кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3 той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от решение на рбщото събрание на собствениците;

В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);

В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура;

Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10kW.

Какви са условията за кандидатстване

Инсталацията трябва да е проектирана и изпълнена така, че да задоволява собствените нужди на домакинството, а при остатък на електроенергия и след промяна на нормативната рамка да се отдава в енергоразпределителната мрежа, става ясно още от документите. Самите панели могат да бъдат разположени както върху жилищните имоти, така и върху прилежащите им помощни постройки като гаражи, летни кухни, навеси и др. След приемане на инсталацията и въвеждането и в експлоатация в енергийната система домакинствата подават заявление за възстановяване на разходите. 

Също така всеки кандидат първоначално ще трябва да плати всички дейности със собствени средства, след което да кандидатства за възстановяване на разходите. Допустими ще са извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението, както и такива, които ще започнат след сключване на договор за финансиране.

За слънчевите инсталации за гореща вода не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.

Законът за устройство на територията обаче изисква за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. В издаденото становище изрично трябва да е посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.

По компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за купуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 кВт, които могат да включват и батерии за съхранение на произведената електрическа енергия. Електрическата енергия трябва да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на кандидата. Продажба на тока няма да бъде допускана.

Въпреки това крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

За изграждане на енергиен проект от такъв вид Законът за устройство на територията не изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж. За този вид строежи се представят само становища на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.

Регистрирай се и запази час за безплатна консултация тук.

 

Колко енергия произвежда 10 kW фотоволтаична система 

Количеството електричество, произведено от един слънчев панел, зависи от мощността на панела и е пряко свързано с броя слънчеви часове, на които е изложен панела през деня.

Пиковият слънчев час настъпва, когато хиляда вата на квадратен метър (1000 W/m2) облъчват соларния панел в продължение на 60 минути.

При идеални обстоятелства 400-ватов слънчев панел ще произведе максимална ефективност, когато е изложен на един пълен час пряка слънчева светлина около обяд и няма облаци.

Това би довело до 400 ватчаса енергия на пиков слънчев час за слънчевия панел – при положение, че работи със 100 процента капацитет.

Интензитетът на слънцето през по-голямата част от деня естествено ще бъде по-слаб. В тези случаи измерваме това, което попада на панела като „част от пиковите слънчеви часове“.

Казано по друг начин, ако вашите соларни панели получават само половината от потенциалната слънчева светлина, тогава това ще се квалифицира като 0,5 пикови слънчеви часа излагане за всеки слънчев масив на вашия покрив.

За точно проследяване на пиковите слънчеви часове трябва да се изчисли общото количество енергия, произведено за един 24-часов период.

Окончателното число дава индикация за това колко слънчева енергия е генерирана през този ден и може да се използва за определяне на изхода от система от слънчеви панели.

Изчисляването на мощността, генерирана от 10kW фотоволтаична система, е лесно. Ако има пет часа пикова слънчева светлина, тогава фотоволтаична система с мощност 10kW ще произведе 50 киловатчаса (kWh) през този период (5h x 10kW = 50 kWh).

Ако приемем, че едно домакинство ще използва около 30 киловатчаса електроенергия на ден. Това означава, че ако една 10kW фотоволтаична система работи само три пикови слънчеви часа на ден, може да гарантира нуждите от електричество на повечето от собствениците на жилище.

Разбира се това е много обобщен случай и нуждите на всяко домакинство трябва да се изчислят индивидуално.

Колко панела са необходими за изграждане на 10 kW фотоволтаична система 

Ефективността на слънчевите панели нараства значително през последните 10 години, като средният процент ефективност скочи от 15% до 21%. 

Този забележителен напредък в соларните технологии означава още по-голяма номинална мощност за фотоволтаични панели за приблизително един и същи размер.

Ако в миналото соларни панели с тези размери са произвеждали 250 вата, сега произвеждат до 460 вата. Ефективността при използване на възобновяеми енергийни източници нараства експоненциално.

За собствениците на имоти това означава, че за да изградят 10 kW фотоволтаична система ще са им необходими по-малко соларни панели и по-малко пространство. 

Само си помислете: 

Ако вие искате да изградите 10 kW фотоволтаична система на покрива и изберете соларни панели с мощност 460 вата, ще са необходими само 22 панела. 

Разбира се, вие можете да изберете фотоволтаични панели с по-малка или по-голяма номинална мощност. 

Например, ако изберете 550 вата соларни панели, ще са ви необходими само 18 панела за фотоволтаична система с мощност от 10 kW.

Все пак за фотоволтаични системи на покриви ние препоръчваме соларни панели с мощност не по-голяма от 460 вата.

Монокристалните соларни панели са с по-голяма ефективност, но с по-висока цена, докато поликристални панели са по-малко ефективни и по-евтини.

Каква площ е необходима за изграждане на 10 kW фотоволтаична система

Размерите на 460W соларни панели са 1,04 м х 2,10 м. Това означава, че един панел заема площ от около 2,20 кв.м. 

За 10 kW фотоволтаична система са необходими 22 панела по 460W. 

Нека приемем, че инсталацията се прави на скатен покрив при идеални условия – няма комини и други съоръжения по покрива, няма засенчване и при минимално разстояние между редовете панели и т.н.

В такъв случай минималната площ ще бъде 22 х 2,20 = 48,40 кв.м

Ние винаги препоръчваме разполагането на панелите да бъде по начин, който ще позволява тази система лесно да се почиства, обслужва и поддържа. 

Това означава да има лесен достъп до всички панели и компоненти на фотоволтаичната система.

Препоръчително е поне 25% от площта на вашия покрив да остане свободна.

При монтаж върху плосък покрив трябва да се остави разстояние между редовете, за да не се получава засенчване от предходния ред. 

Това допълнително увеличава необходимата площ за изграждане на фотоволтаична система.

Колко струва 10 kW фотоволтаична система

Стойността на инвестицията в 10 kW фотоволтаична централа зависи от много фактори като вида на монтажната конструкция, вида на покрива, какви компоненти са включени в системата, дали е включена батерия и др.

Цената може да се движи между 1,80 – 3,00 лв на ват.

Съвсем ориентировъчно стойоността за 10 kW фотоволтаична централа с включена батерия за съхранение на енергия е между 22 – 23000 лева

Вижте няколко комплекта фотоволтаични системи с включени всички необходими компоненти, включително и инсталация

В началото на февруари 2023г. стартира програма за фиансиране на фотоволтаични системи за домакинства, при която безвъзмездната помощ може да достигне до 70% от стойността на инвестицията или 15000 лв.

Колко ще спестите от сметката си за ток с 10 kW фотоволтаична система

Да кажем, че в момента цената за потребители е 0,22 лв/квтч. Ако вашата сметка за електроенергия за месец средно е 200 лв, това означава, че потреблението ви за месеца е около 900 киловатчаса. Ако го умножим по 12 ще получим стойността на годишното ви потребление на енергия – 12 х 909 = 10908 киловатчаса.

10908 киловатчаса х 0,22 лв = 2399,76 лв

Това е сумата, която бихте спестявали годишно от електроенергия, при сегашните цени на електроенергията.

Разбира се, това е идеален случай, когато задоволявате на 100% енергийните си нужди от фотоволтаичната система.

За да се случи реално това, ако имате значително потребление вечер, когато няма слънце, ще са необходими и батерии.

Друг начин е да се свърже системата към мрежата и в момента, в който произвеждате повече енергия, отколкото потребявате, тя да се отдава в мрежата.

В обратния случай, когато имате потребление, но нямате производство от соларната инсталация да вземате енергия от мрежата.

Това колко ще спестите зависи от много фактори, като местположение, вида на инсталацията, изложение, ориентация, наклон, техническите характеристики на панелите и останалите компоненти на системата и др. 

При либерализиране на енергийния пазар и за потребители се очаква цената за електроенергия да се увеличи значително. Тогава бихте спестявали дори повече.

Каква е възвращаемостта на инвестицията на 10 kW фотоволтаична система

Както вече отбелязахме по-горе годишните спестявания от 10 kW фотоволтаична система могат да достигнат до 2300 лв. 

Например, ако централата ви струва 23000 лв, ще възвърнете инвестицията си за 10 години при цени на тока от 0,22 лв/квтч. 

Ако през този период домакинствата излязащ също на свободния пазар и цената се вдигне на 0,40 лв/квтч, например, тогава възвращаемостта ще е приблизително 5 години.

В случай, че се възползвате от финансиране по европейска програма и получите 15000 лв безвъзмездна помощ, тогава бихте могли да възвърнете инвестицията си за 3-4 години.

Дори и да приемем, че периода на възвращаемост на инвестицията е 10 години, трябва да отбележим, че това е по-малко от половината от екплоатационния живот на централата. 

С подходяща превантивна поддръжка фотоволтаичната система срока за експлоатация може да бъде 25-30 години. 

 

Компоненти на фотоволтаична система 10 kW за собствени нужди с батерия

 

Каква батерия е подходяща за 10 kW фотоволтаична система

 

Колко струва фотоволтаична система 10 kW за собствени нужди с батерия

 

Ще бъде ли 10 kW фотоволтаична система достатъчна за да покрие нуждите ми

Много често разговорите ни с клиенти започват с нещо като: Искам да изградя фотоволтаична система, но нищо не разбирам от това и не знам, откъде да започна.”

Или пък: “Каква фотоволтаична система трябва да изградя, за да покрие нуждите ми.”

Тъй като в обявената програма за финансиране на домакинствата се посочва максимална мощност от 10 kW, повечето хора правят запитвания именно за такава.

Но дали тази мощност ще ви бъде достатъчна? Може би ще бъде прекалено малка или пък твърде голяма за нуждите ви?

Най-лесно може да се даде отговор на този въпрос като вземат данните за вашето потребление на месечна или на годишна база. Това може да стане например от сметката ви за ток.

Наистина по-голямата част от домакинствата имат потребление от порядъка на 5, 6 или 10 MWh годишно. 

При по-внимателно разглеждане на данните за товаровия ви график може да се установи дали 10kW фотоволтаична система е най-добрият вариант за типичния собственик на жилище и евентуално дали е най-добрият вариант за вас.

Добре поддържан масив от соларни панели с инсталирана мощност от 10kW може да извлече големи ползи за собствениците на жилища със средностатистически стойности на потребление. 

10kW фотоволтаична система може да ви спести хиляди лева от разходите ви за комунални услуги всяка година. Освен това слънчевите панели до голяма степен носят усещане за устойчивост и независимост.

Разбира се, количеството генерирана енергия зависи от количеството слънчева светлина, което поада върху соларните панели.

10kW фотоволтаична система се очаква да генерира между 10 800 и 14 400 kWh годишно.

А това е повече от достатъчно, за да отговори на нуждите на повечето домакинства. Ако осъществите такава инвестиция ще направите много добър избор, тъй като ще спестите много от разходи за енергия, а и допринасяте за опазване на околната среда.

 

Не искам да си слагам батерия. Може ли да получа безвъзмездно финансиране без да добавям соларна батерия към фотоволтаичната система 

 

Къде да кандидастваме за 15000 лв безвъзмездна помощ за фотоволтаични системи

 

Как да кандидастваме за 15000 лв безвъзмездна помощ за фотоволтаични системи

 

Струва ли си да се кандидатства за безвъзмездно финсиране за фотоволтаици

 

Дали си струва кандидатстването и стига ли финансирането е въпрос, чийто отговор най-общо е “зависи”. За да се пресметне общата стойност на инсталацията, са нужни детайлни подробности за самия обект – как изглежда, колко е голям, къде е разположен, има ли в близост друга сграда, която да го засенчва частично, дали конструкцията ще бъде разположена на покрив с наклон, или ще бъде наземна и много други. И все пак – проверка на “Капитал” показа, че 10 kW фотоволтаична система струва около 13 000 лв. с ДДС, но без доставка и монтаж. В тази цена са включени панели, инвертор, модули за отдалечено следене и управление на системата, кабели и др.

 

Системата е напълно автоматизирана и работи без никаква нужда от човешка намеса, превключване или настройка, изтъкват от компанията PVSolars, която предлага готови соларни фотоволтаични системи за къщи от 3 kW, 5 kW, 10 kW. Когато потреблението превишава производството, например когато в определен момент системата произвежда 2 kW, а в домакинството се ползват 2.5 kW, тогава само разликата от 0.5 kW ще бъде консумирана от електрическата мрежа. В обратния вариант – когато инсталацията произвежда 2 kW, а в дома се ползва само 1kW, тогава смарт метърът, (също част от системата) изпраща сигнал до инвертора да намали производството до 1kW.

 

Проектът на условията за кандидатстване и за изпълнение, както и приложенията към тях по процедурата са публикувани за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020. (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2  )

 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.02.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел “Процедури за БФП” – “Национален план за възстановяване и устойчивост”, “Процедури за обществено обсъждане” – https://eumis2020.government.bg/ .